Witamy na stronie naszej parafii | tel: +48 515 532 934 | parafiamaslowice@gmail.com

„EUCHARYSTIA –
BIJĄCYM SERCEM
WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ”
ŚW. JAN PAWEŁ II
„PARAFIA – MIEJSCEM PEDAGOGICZNEGO
WPROWADZANIA W TAJEMNICE,
KTÓRE CELEBRUJE SIĘ W WIERZE”
BENEDYKT XVI

Najważniejsze informacje

MSZE ŚWIĘTE

W niedziele: 8.00, 10.00, 11.30
W tygodniu: 18.00

W okresie wakacyjnym Msze św. są celebrowane w niedzielę o godz. 9.00. i 11.00,  w tygodniu o godz. 18.00.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W tygodniu przed Mszą św. na życzenie
W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. 18.30 – 19.30
W pierwsze piątki miesiąca w godz. 16.30 – 18.00

KANCELARIA

Czynna w poniedziałek, wtorek i sobotę po Mszy św.
Nieczynna w pozostałe dni tygodnia oraz w niedzielę i święta państwowe oraz kościelne (proszę upewnić się w bieżących informacjach, czy w danym tygodniu nie ma jakiejś zmiany) .
Telefon: 515 532 934

ADORACJA

W każdy czwartek oraz w pierwszy piątek i sobotę miesiąca. Czytaj więcej

NABOŻEŃSTWA

Pierwszy czwartek miesiąca – godzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy Świętej….Czytaj więcej

Ogłoszenia

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE XV Niedziela Zwykła 14 lipca 2024 r. 1. Trwa czas wakacji – czas odpoczynku, wyjazdów, realizacji pasji. Nie zapominajmy jednak o III Przykazaniu Dekalogu – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił oraz o codziennej modlitwie, która jest wyrazem nasze...
Czytaj więcej
NIEDZIELA 14 lipca 2024 r. XV Niedziela Zwykła PONIEDZIAŁEK 15 lipca Wspomnienie św. Bonawentury, doktora Kościoła 18.00. + Józefa Stempnia od Aleksandry i Jarosława Siudmaków. WTOREK 16 lipca Wspomnienie św. Andrzeja Boboli 18.00. – Msza Święta przez wstawiennictwo św. A...
Czytaj więcej
Benedykt XVI o wierze …. czytaj
Czytaj więcej
Lista wpłat na spłacenie długu w związku z: a) malowaniem wewnątrz kościoła i frontu (26.200 zł), b) czyszczeniem i konserwacją posadzki (11.000 zł); c) ogrzewaniem za okres luty – marzec – 4.000 zł., d) wywozem kontenerów z cmentarza – 1610 zł –                          ...
Czytaj więcej
Fragmenty Jana Pawła II Adhortacji Ecclesia in Europa-1…POBIERZ
Czytaj więcej

Sakramenty

Chrzest
Pokuta i Pojednanie
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie Chorych
Chrzest

Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w kościele, w każdą niedzielę na Mszy świętej. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej, czynnej po każdej Mszy Św. z wyjątkiem niedziel i świąt. Wtedy też przeprowadzona jest przed chrzcielna katecheza.

Niezbędne dokumenty to:

 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 • dane o rodzicach i rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, wymierzonej lub deklarowanej zgodnie z prawem
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
 • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Świecę i Białą Szatę do sakramentu chrztu rodzice załatwiają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie sie do zakrystii celem podpisania stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni powinni  w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej (o ile nie ma obiektywnej przeszkody).

Pokuta i Pojednanie

Pokuta i Pojednanie

Pięć warunków dobrej spowiedzi

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Wyznanie grzechów
 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim
Bierzmowanie

Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam Ducha Świętego – Ducha prawdy i miłości, Ducha odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Ducha obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament bierzmowania, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym poprzez cykl 3 letnich katechez parafialnych i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, tj. utratą szans rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • ma ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie),
 • prowadzi życie zgodne z wiarą,
 • nie jest ojcem lub matką bierzmowanego.

 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

 • systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej,
 • gorliwy udział w katechezie szkolnej,
 • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Małżeństwo

Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa. Do jego spisania potrzebne są:

 • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 3 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
 • dowody osobiste narzeczonych,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauk przedmałżeńskich (pre-kany). To bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa odbywa się w Wieluniu w ośrodku NAZARET. Należy się z nim skontaktować nie później, niż sześć miesięcy przed planowanym małżeństwem.,
 • indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej),
 • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka

Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się w miejscu spisania tegoż protokołu dla drugiej parafii. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

W ramach przygotowania do zawarci sakramentu małżeństwa narzeczeni uczestniczą w konferencjach (pre-kanach). Szczegółowych informacji dostarcza sekretariat oddziału regionalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin „Nazaret” w Wieluniu – nr telefonu: 502455954.

Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu. Na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem i przynoszą, jeśli nie uczynili tego wcześniej, zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii oraz dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres). Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi.

ŚLUB POZA SWOJĄ PARAFIĄ

Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. W przypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu. Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła. Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

 

Namaszczenie Chorych

Namaszczenie Chorych

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca kapłan naszej parafii udaje się do zgłoszonych chorych, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu pokuty oraz przyjąć pierwszopiątkową Komunię świętą. Wtedy również, jeśli istnieje konieczność, udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Adresy chorych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii. W nagłych przypadkach proszę wzywać kapłana w dowolnym czasie.

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych. Sobór Watykański II na nowo ukazał pierwotny i szeroki sens sakramentu namaszczenia chorych, który nie powinien być pojmowany jako sakrament umierających. Tę funkcję ma pełnić wiatyk – komunia św. udzielana uroczyście „na drogę” do wieczności. Warto pamiętać, że sakrament namaszczenia chorych można przyjmować wiele razy w życiu, a nawet kilkakrotnie w tej samej chorobie, gdy ponownie staje się ona problemem na skutek nowych komplikacji. Prosząc o udzielenie namaszczenia chory prosi się o wsparcie i szczególną modlitwę Kościoła. Łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, aby przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża, ponadto „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).

Krótko o Parafii

Kapitalny remont świątyni przeprowadził w 1967 r. – ks. kan. Czesław Urgacz (1923-2000, pochowany w Czeladzi). 8 czerwca 1969 r. ks. bp Franciszek Musiel dokonał poświecenia dzwonów: św. Andrzeja Boboli (największy), bł. Czesława (średni) i św. Michała Archanioła (najmniejszy). W 1984 r. ks. Cz. Urgacz rozpoczął budowę obecnego kościoła według projektu architekta Piotra Zagajewskiego.

Prace wykończeniowe od 1990 r. prowadził ks. kan. Mieczysław Kopeć, dając budowli: dach, tynki, stolarkę, posadzkę i pełne wyposażenie wnętrza. Dnia 14.06.1992 r. Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia (konsekracji) świątyni.

W marca 1995 roku proboszczem parafii został ks. kan. Józef Błasiński. Dzięki jego staraniom i parafian wybudowano m.in. nową plebanię, przebudowano prezbiterium, zainstalowano witraże w oknach i kuranty na dachu kościoła, przygotowano kaplicę przedpogrzebową, utworzono parking parafialny oraz położono kostkę wokół kościoła, a na cmentarzu wybudowano zadaszony ołtarz.

Oprócz prac budowlanych i konserwatorskich, proboszczowie parafii dbali o życie duchowe parafian, prowadząc działalność duszpasterską i katechetyczną, gromadząc przy Bogu mieszkańców kilku miejscowości: Masłowic, Stawku, Stawu z Kolonią, Starzenic, Małyszyna, Borowca i Piskornika Czernickiego.

Od września 2016 r. proboszczem parafii jest ks. dr Mariusz Sztaba. Podejmuje on sukcesywnie prace upiększające i konserwatorskie obiektów i terenów parafialnych.

19 grudnia 2017 r. pożar strawił dwie zakrystie, niszcząc ich wyposażenie i zadymiając kościół. Dzięki zbiórce ofiar w parafiach diecezji oraz ofiarności wielu parafian udało się w krótkim czasie odbudować zniszczone zakrystie i obiekty z nimi związane oraz na nowo wyposażyć je w odpowiednie sprzęty i paramenty liturgiczne.

Z parafii pochodzą 3 księża: ks. Roman Gmyrek (2003 r.), ks. Łukasz Stępień (2010 r.), ks. Mateusz Olejnik (2019 r.). Parafia posiada relikwie św. Andrzeja Boboli i św. Jana Pawła II.

Powołanie parafii: 1958-09-15
Konsekracja kościoła: 1992-06-14
Odpust ku czci Patrona parafii św. Andrzeja Boboli: 16 maja
Doba Eucharystyczna: 15 września.

Galeria

Nasz patron

Św. Andrzej Bobola urodzony 30 listopada 1591 w Strachocinie, zmarł 16 maja 1657 w Janowie Poleskim – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, święty Kościoła katolickiego, autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza zwany apostołem Polesia oraz jeden z katolickich patronów Polski.

Więcej o nim przeczytasz tutaj:

Bobola

Cmentarz i parking

Zgoda na prace wykonywane na cmentarzu w Masłowicach
iCmentarze Masłowice
Regulamin parkingu

Warto zobaczyć

Ministranci i lektorzy

Wszyscy wierzący i praktykujący katolicy

Wszyscy wierzący i praktykujący katolicy

Wszyscy wierzący i praktykujący katolicy

Wszyscy wierzący i praktykujący katolicy

Koła Różańcowe

Wszyscy wierzący i praktykujący katolicy

Kontakt

 • 515 532 934
 • parafiamaslowice@gmail.com
 • www.parafiamaslowice.pl
 • Masłowice 65a, 98-300 Masłowice

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W MASŁOWICACH
Masłowice 65a
98-300 Masłowice
————————————————————————–
telefon: 515 532 934
e-mail: parafiamaslowice@gmail.com
konto bankowe: Bank Pekao SA I. O. w Wieluniu
Nr 61 1240 3291 1111 0000 2923 0370
 

————————————————————————–
Proboszcz – ks. Mariusz Sztaba tel: 515 532 934
Organista – Marek Walczak tel: 782 649 467
Grabarz i opiekun cmentarza – tel: 723 346 825